Welcome to Sri Ahobila Muth Portal

3m Pattam Sri Paranguasa Yathindra Maha Desikan


Thaniyan

Birth place:Malaiyangulam (Kanchipuram)
Birth date:Thai month, Sravana Star
Sanyasaasramam:1473 Nandana Year, Panguni Month
Purvasrama Thirunamam:Kandhadai KrishnaYagwa
Paramapatham:Krodhi Year, Thai month, 1485, KrishnaPaksha Chaturdasi
Brindavanam:SriMushnam

He did sancharam from ThirunarayanaPuram to Srirangam.  He held discourses about various aspects of our Sampradayam in many places like Oragadam, Palaputtur and reached Srirangam.  He had special regard for Sri Bhoovaraghar Perumal at Srimushnam.