Welcome to Sri Ahobila Muth Portal

25th Pattam Sri Srinivasa Yatindra Mahadesikan

Thaniyan

Birth place:Gadadharapuram
Birth date:Adi, Swathi
Sanyasaasramam:Manmada varusham, Panguni, Sukhla Pancami (March 1776)
Paramapatham:Prajothpatthi Varusham, Karthikai, Powrnami (Nov, 30, 1811)
Nirvaham:35 years, 8 months
Brindavanam:Sri Nrisimhapuram

Vainadeya Avatharam. Due to jealousy a few people tried to poison this Srimad Azhagiya Singar. By chanting Sri Nrisimhanushtup Manthra Srimad Azhagiya Singar rendered the poison harmless.

Defeated Surapuram Swami in debate and accepted him as a sishya.

King of Gadval Somabupalan and King Saraboji became sishyas.

Texts authored include, Sachcharidha Rathnavali, Sri Nrisimha Sthavam, and Sri Nrisimha Mangalam.