Welcome to Sri Ahobila Muth Portal

43rd Pattam Sri Veeraraghava Satakopa Yatindra Mahadesikan


Thaniyan

Birth place:
Birth date:Puraadam, Karthigai, Plava varusham (1901)
Sanyasaasramam:Vikkruti varusham, 27th day of Thai, Friday (Feb 9, 1951)
Pattabishekam:Nandana varusham, 30th day of Maasi, Friday (Mar 13, 1953)
Paramapatham:Hayvilambi varusham, 9th day of Karthigai, Sukla Truthiyai, Sunday (Nov 24, 1957)
Nirvaham:5 years, 10 months
Brindavanam:Naimisaryanam