Welcome to Sri Ahobila Muth Portal

45h Pattam Srivan Satakopa Sri Narayana Yathindra Mahadesikan


Thaniyan

Birth place:
Birth date:Prajotpaththi Varusham, Uttirattadi, Shukla Paksha Pancami (Dec 1926)
Sanyasaasramam:
Paramapatham:Vijaya Varusham, Vaikasi 5th, Navami, Pooram, Sunday, May 19th 2013
Nirvaham:22 years
Brindavanam:Srirangam